Seguretat viària

AIM redacta Plans de Seguretat Viària i ofereix assessorament a les administracions

ELS NOSTRES SERVEIS
PER A Seguretat Viària

AIM redacta Plans de Seguretat Viària i ofereix assessorament a les administracions per fer el seguiment dels observatoris de seguretat viària així com per tal de gestionar les dades i avaluar l’evolució de l’accidentalitat.

Pla Local de Seguretat Viària

Fem una diagnosi de la situació de l’accidentalitat amb la localització de tots els accidents al municipi, definint uns objectius i uns àmbits d’actuació i establint mesures d’actuació

Pla director de Seguretat Viària

El Pla de Seguretat Viària és l’instrument que determina les accions a realitzar per l’administració en matèria de seguretat viària per a un període determinat

Anàlisi de dades d’accidentalitat

Col·laborem de forma estreta amb les administracions responsables de la gestió de la seguretat viària. tant a nivell interurbà com en àmbits urbans

Seguretat viària en xarxa de carreteres

Desenvolupem per als titulars o gestors de la xarxa viària estudis específics de seguretat viària en trams interurbans

Pacificació en centres urbans i Zones 30

Col·laborem amb les administracions locals en la gestió viària dels nuclis urbans