El Pla de Seguretat Viària és l’instrument que determina les accions a realitzar per l’administració en matèria de seguretat viària per a un període determinat.

Aquests plans concreten quins són els principals problemes detectats, a partir dels quals es detallen els objectius, en coherència amb els objectius europeus, i programen les actuacions pertinents per tal d’assolir-los.

Les actuacions abasten els diferents aspectes relacionats amb la seguretat viària: educació viària, víctimes, vehicles, infraestructura, altres condicionants (velocitat, ús d’alcohol i drogues, elements de seguretat passiva, distraccions…).