Els Plans Locals de Seguretat Viària (PLSV) fan una diagnosi de la situació de l’accidentalitat amb la localització de tots els accidents al municipi, definint uns objectius i uns àmbits d’actuació i establint mesures d’actuació. També es realitza un seguiment i avaluació d’aquestes mesures.

Els plans s’elaboren amb la col·laboració de l’administració i la Policia Local de cada municipi.