AIM desenvolupa per als titulars o gestors de la xarxa viària estudis específics de seguretat viària en trams interurbans, realitzant una diagnosi prèvia i establint mesures d’actuació que permetin superar les disfuncions detectades.