AIM ofereix assessorament en la planificació i gestió de la xarxa viària utilitzant eines de macrosimulació i microsimulació per a la modelització del trànsit, tot oferint l’experiència acumulada fruït de la col·laboració amb les administracions titulars de la xarxa viària, amb els gestors d’infraestructures i amb els promotors urbanístics.