Els plans directors de mobilitat prioritzen les actuacions en matèria de mobilitat, tot millorant les relacions interurbanes en transport públic, garantint connexions segures per als modes no motoritzats entre nuclis que es troben a distàncies properes, optimitzant les possibilitats de distribució de mercaderies…

Els PDM també determinen les característiques bàsiques que han de complir els instruments de planificació de la mobilitat dins de l’àmbit de referència (plans de mobilitat urbana, plans de mobilitat de polígons, etc). La participació dels ens locals afectats és cabdal durant el procés del pla.