Els estudis d’avaluació de la mobilitat generada (EAMG) donen resposta al Decret 344/2006, tot acompanyant els instruments de planejament urbanístic general o derivat així com també implantacions singulars amb determinades característiques. Aquests estudis valoren quina és la nova mobilitat generada per l’actuació i estimen com serà el repartiment modal d’aquesta.

S’analitza la situació de partida de les diferents xarxes de mobilitat i es proposen mesures per tal que aquestes disposin de suficient capacitat, tot promovent i prioritzant els modes no motoritzats (vianant i bicicleta) i el transport públic. L’esperit del Decret 344/2006 és precisament aconseguir una mobilitat cada vegada més sostenible.