20131205_141700

S’inicien les tasques per a la construcció de nous trams de carril bici i la millora de la infraestructura ciclista a Barcelona

AIM ha desenvolupat alguns dels projectes que l’ajuntament de Barcelona va encarregar per tal de millorar la xarxa ciclable de la ciutat com per millorar cruïlles que es consideren perilloses per l’accidentalitat que han patit.

Aj. BCN - nous Carrils bici

 

La nota de premsa està estreta de –>  Nota de Premsa Aj. de Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona aposta per fomentar l’ús de la bicicleta a la ciutat com a mode de transport sostenible. En aquest sentit, el Govern Municipal s’ha compromès a dur a terme un seguit d’actuacions per millorar la infraestructura ciclista de la capital catalana que permeti els desplaçaments segurs en bicicleta.

Amb aquest objectiu, aquesta setmana s’han iniciat les obres per dur a terme diferents trams de carril bici a la ciutat i actuacions en diferents cruïlles. En el cas dels carrils bici, els treballs consistiran en dur a terme el pintat de la via i la instal•lació de les peces separadores a tots aquells carrils bici que no tinguin carril d’estacionament paral•lel, a banda de les petites obres civils necessàries. També es col•locaran nous semàfors i senyalització vertical. Tots els nous trams de carril bici que ara s’inicien seran bidireccionals i tindran un metre d’amplada per sentit de circulació.

 

Millores en discontinuïtats

Les següents actuacions permetran corregir discontinuïtats entre carrils bici de la ciutat de Barcelona millorant la connexió entre les vies, tal com estava contemplat al Pla de Foment de la Bici.

Provença. Els treballs, que s’han iniciat aquesta setmana, es duran a terme entre el c/Nicaragua i el c/Pistó. Les tasques tindran una durada d’un mes i es realitzaran de manera simultània als trams c/Nicaragua-c/Aribau; c/Aribau-c/Nàpols i c/Nàpols-c/Pistó. Amb aquesta actuació el Govern Municipal donarà continuïtat al carril bici del c/Provença, en el tram comprès entre el Pg.de Gràcia i el c/Rocafort, i convertirà tot el carril bici a doble sentit. Amb l’objectiu de reforçar la pacificació del trànsit, en el tram entre c/Padilla i c/Nàpols, es canviarà l’estacionament de turismes a la banda muntanya.  Mentre durin els treballs, el carril d’aparcament es modificarà per permetre la implantació del doble carril bici. En total el nou carril bidireccional comptarà amb 5,2 km de longitud. Aquesta nova via ciclista suposarà una important millora a la xarxa de la ciutat i permetrà crear un eix que creuarà horitzontalment la ciutat unint el Districte de Sants-Montjuic amb el Districte de Sant Martí.

Diagonal amb Aragó, Sardenya i Marina. Les actuacions serviran per a connectar, al llarg de la calçada costat mar de Diagonal, el carril bici bidireccional del costat Llobregat del c/Sicília amb el carril bici bidireccional del costat Besòs del c/Marina de forma que es resol el principal problema de discontinuïtat del carril bici de l’Av. Diagonal en aquest tram. Els treballs consistiran en el fresat de senyalització horitzontal, pintat i col•locació de nous semàfors i petites intervencions d’obra. L’àmbit d’actuació inclou el creuament de les calçades de Sicília, Aragó, Sardenya i Marina. La previsió és que els treballs es facin entre el 18 i el 23 de gener.

 

Millora de la permeabilitat

També es realitzen actuacions amb l’objectiu de crear una malla bàsica d’itineraris per a la bicicleta que permeti diversificar els recorreguts millorant els desplaçaments mar-muntanya i Besòs-Llobregat. D’aquesta manera es pretén fer la ciutat més permeable i més segura als desplaçaments en bicicleta.

Pujades. Els treballs, que s’han iniciat aquesta setmana, es duran a terme entre el c/Selva de Mar i el c/Wellington. Les tasques tindran una durada d’unes tres setmanes i es realitzaran amb dos equips treballant simultàniament al tram c/Selva de Mar-c/Ciutat de Granada i c/Ciutat de Granada-c/Wellington. Amb aquesta actuació s’estendrà un nou eix ciclista pel Poblenou, connectant Ciutat Vella amb l’àmbit de Diagonal Mar. El nou tram de carril bici tindrà 3 km de longitud.

Bac de Roda-Felip II. Els treballs serviran per implantar un doble carril bici al costat Llobregat del c/Bac de Roda-Felip II, entre el lateral costat muntanya de la Ronda del Litoral i la plaça Virrei Amat. Les tasques tindran una durada d’un mes i es realitzaran simultàniament al tram del lateral costat muntanya de la Ronda Litoral- c/Guipúscoa, i al tram entre c/Guipúscoa-pl.Virrei Amat. Les obres comportaran que al tram del c/Felip II entre c/Garcilaso i pl.Virrei Amat, es suprimeixi un carril de circulació. Amb aquest nou tram de carril bici de 4,4 km de longitud es relligaran els trams de carril existent i es perllongaran per connectar el Poblenou, la Sagrera i el Congrés. La previsió és que els treballs s’iniciïn el proper dia 2 de desembre..

Selva de Mar. Els treballs consistiran en completar i millorar el carril bici existent, en el lateral costat muntanya de Ronda Litoral i el c/Menorca. La previsió és iniciar-los el proper dia 2 de desembre i tindran una durada d’unes dues setmanes. Les tasques es realitzaran simultàniament al tram entre lateral costat muntanya de la Ronda Litoral-c/Pere IV, i al tram entre c/Pere IV-c/Menorca. D’aquesta manera s’ampliarà la xarxa del Poblenou, i s’enllaçarà aquest barri amb Sant Martí de Provençals, a l’altre costat de la gran via. Els nou carril tindrà 2,4 km de longitud.

Josep Pla. Amb aquesta actuació es completarà i millorarà el carril bici existent a Josep Pla, ampliant-lo entre el lateral costat muntanya de la Ronda Litoral i el c/Pont del Treball Digne. La previsió és iniciar els treballs el proper 2 de desembre. Tindran una durada de dues setmanes i es faran simultàniament al lateral costat muntanya de la Ronda Litoral-c/Marroc i l’altre tram a c/Marroc-c/Pont del Treball Digne. El nou carril tindrà 2,3 km de longitud.

 

Millores en cruïlles

Paral•lelament també s’iniciaran actuacions de millora a diferents cruïlles de la ciutat.

Plaça Francesc Macià. S’executarà un tram de carril bici al carril de la Pl. Francesc Macià més proper al passeig central de l’Av.Pau Casals, entre les dues calçades laterals d’aquesta avinguda, amb l’objectiu de millorar la connexió del carril bici del costat muntanya de l’Av.Diagonal, que actualment es realitza per la vorera del passeig central de l’Av.Pau Casals. Els treballs, que consistiran en fresat, pintat i col•locació de nous semàfors, es realitzaran entre el 9 i el 13 de desembre.

Comte d’Urgell – Consell de Cent. Es canviarà la connexió actual entre el carril bici bidireccional del costat Llobregat del c/Comte Urgell i el carril bici unidireccional del costat mar del  c/Consell de Cent, que actualment es realitza pel xamfrà muntanya – Besòs de la cruïlla d’aquests dos carrers, per una connexió a la cantonada mar – Llobregat de la cruïlla mitjançant el perllongament de carril bici bidireccional de c/Comte Urgell al llarg del costat Llobregat de la cruïlla amb c/Consell de Cent. Els treballs, que consistiran en fresat, pintat i col•locació de nous semàfors, es realitzaran entre el 9 i el 13 de desembre.

Comte d’Urgell-Gran Via de les Corts Catalanes. Es faran treballs al carril bici unidireccional del costat muntanya d’Av.Gran Via Corts Catalanes de connexió entre el costat Besòs i el costat Llobregat a l’alçada de la cruïlla amb c/Comte Urgell. Els treballs es realitzaran a partir del 2 de desembre.

Consell de Cent-Bailèn. Es col•locarà un semàfor al pas de vianants existent al c/Consell de Cent al costat Llobregat de la cruïlla amb c/Bailèn per advertir als vehicles motoritzats que no tenen prioritat a l’hora de realitzar el gir des de c/Consell de Cent cap a c/Bailèn. També es faran treballs de repintat de la senyalització horitzontal. Els treballs es realitzaran abans del 13 de desembre.

Enric Granados-Consell de Cent. Treballs de perllongament de carril bici bidireccional al costat Llobregat de c/Enric Granados amb el carril unidireccional al costat mar del c/Consell de Cent. També es pintarà una zona d’espera al costat de la vorera de c/Consell de Cent. Els treballs es realitzaran a partir del 3 de desembre.

Plaça Letamendi-Enric Granados. Els treballs consisteixen en canviar el traçat actual del carril bici bidireccional de c/Enric Granados al tram de plaça Letamendi, de la calçada del costat Llobregat de la Plaça, per on actualment discorre, a la part central de la plaça de manera que es doni un traçat rectilini al carril bici. Els treballs, que consistiran en fresat, pintat i col•locació de nous semàfors, es realitzaran entre el 9 i el 13 de desembre. A les zones del costat Llobregat de plaça Letamendi on s’esborrarà el carril bici, s’habilitarà aparcament de motos.