AIM disposa d’eines per a la simulació informàtica del transit que permeten modelitzar el sistema viari urbà i interurbà i elaborar prognosis sobre el comportament futur. Els resultats de les modelitzacions són la base per elaborar els corresponents estudis de trànsit per a projectes executius i estudis informatius. Les modelitzacions també permeten donar suport en la gestió del trànsit durant les fases d’obres a l’espai públic que tinguin afectacions sobre la capacitat de la xarxa viària.