AIM disposa d’eines per a la simulació informàtica que permeten modelitzar el trànsit tant a nivell “micro” (estudis amb un elevat grau de detall que permet analitzar els moviments individuals dels vehicles en un àmbit d’estudi urbà o interurbà) com modelitzacions de nivell “macro” (estudis dels fluxos de vehicles en una extensa xarxa viaria).
Els diferents models permeten caracteritzar el trànsit existent o previst en una xarxa viària mitjançant el càlcul del flux de vehicles, el grau de saturació, el nivell de servei de la via, els temps de demora, les cues màximes i mitjanes, etc.

AIM disposa de llicències dels següents programes:

– PTV Vision Planning & Simulation – Size D
     – VISUM (Macrosimulació de trànsit)
     – VISSIM (Microsimulació de trànsit)
– AIMSUN – Transport Simulation Systems TSS