puja-baixa_TIC

AIM compta amb material propi per al comptatge automàtic de passatgers en pujades i baixades de vehicles de transport col·lectiu, basat en la tecnologia d’infrarojos.